ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina’s of hier te downloaden.

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Martine van der Voort-Keijzer (of vervanger) van Martine van der Voort Fotografie (hierna: de Fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: de Klant)
2. Fotograaf: Martine van der Voort-Keijzer (of vervanger) van Martine van der Voort Fotografie, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en Opdrachtnemer.
3. Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en/of de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Martine van der Voort Fotografie zoals omschreven in de offerte, tevens Opdrachtgever.
4. Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.
5. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
6. Annulering: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per email. Hierbij dient expliciet door de Klant bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden.
3. Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. De Fotograaf zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht
1. De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. De Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht
1. De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt.
2. De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. de Klantverplicht zich de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.
4. De Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Artikel 6. Levering
1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Online presentatie van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
3. Online presentatie (hoogtepunten) van bruiloften kennen een geschatte levertijd van drie weken, tenzij anders overeengekomen.
4. De online presentatie blijft twee maanden beschikbaar.
5. Vanaf het moment dat foto’s online beschikbaar zijn heeft de Klant1 maal de mogelijkheid om binnen 10 dagen aan te geven welke foto’s opdrachtgever mede in zwart/wit wil ontvangen.
6. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, acht weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
7. Digitale fotobestanden worden uiterlijk vier weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld per WeTransfer aan de Klant
8. De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Klantper e-mail gecommuniceerd.
9. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
10. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per aangetekende post (kosten voor rekening van de Klant).

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent de Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal de Fotograaf dit doorberekenen aan de Klant.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
5. Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. De Fotograaf zal voor het door de Klant verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan de Klant, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. Aanbetaling bruidsreportage: De Fotograaf verzoekt de Klant om een aanbetaling te doen van 30%. Deze betaling dient uiterlijk 30 dagen voor de bruiloftsdatum bij de Fotograaf binnen te zijn.
4. Betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door de Fotograaf.

Artikel 9. Annulering
1. Bij een bruidsreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde huwelijksdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf wordt 100% van de reportagekosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering van een andere opdracht (in de studio of op locatie), zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.

Artikel 10. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
2. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij de Fotograaf.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
1. Het auteursrecht van foto’s ligt bij de Fotograaf. De Klant koopt de foto’s, maar niet de rechten. Zo mag de Klantnooit een foto publiceren zonder toestemming van de Fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de Fotograaf is. De Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
2. De Klant is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
3. De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s aan commerciële of non-profit organisaties te overhandigen, zodat deze de foto’s kunnen gebruiken en/of kunnen publiceren voor drukwerk of eigen gebruik.
4. De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
5. De Klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
6. Digitaal bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
7. Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
8. Indien de Klantervoor kiest zelf foto’s op social media (Facebook hierbij buiten beschouwing gelaten) te plaatsen dan dient de naam van Martine van der Voort Fotografie, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.liefdevoordelens.nl in de publicatie te worden opgenomen. Indien de Klantervoor kiest zelf foto’s op Facebook te plaatsen dan dienen enkel de foto’s met het logo van Martine van der Voort Fotografie gebruikt te worden.
9. Bij het bevestigen van de afspraak, geeft de Klant ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, weblog, social media (Facebook), promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven.
10. Wanneer de Klant niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dient de Klant dit voor de dag van de fotoreportage, per email, kenbaar te maken aan de Fotograaf.
11. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking en/of uitsnede, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) of andere websites te plaatsen.
12. Bij niet-nakoming van deze voorwaarden vallend onder artikel 11 komt de Fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.

Artikel 12. Portretrecht
1. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de Fotograaf om de gemaakte werken voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website en weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en ander promotiemateriaal.
2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de Fotograaf is aanbevolen.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. De Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan de Klant medegedeeld.
3. Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Martine van der Voort Fotografie en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Zoek je een professioneel fotograaf? neem nu contact op