PRIVACY POLICY

Als fotograaf leg ook ik enkele gegevens van je vast. Daarom vertel ik je op deze pagina welke gegevens ik vastleg, waarvoor ik deze gebruik en tevens waarom ik deze nodig heb. Als er onduidelijkheden zijn, of heb je misschien vragen, neem dan contact met mij op via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

Download hier de Privacy Policy.

GEGEVENS
Martine van der Voort Fotografie
Landscronerlaan 36
1384 AB Weesp
www.martinevandervoort.nl
contact@martinevandervoort.nl
0681449142
KVK: 57952167

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Martine van der Voort Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres, website
• Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek
• De (portret-)foto’s die we in opdracht voor je maken

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@martinevandervoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM LEGGEN WIJ GEGEVENS VAST?
Martine van der Voort Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om contact met je te kunnen opnemen middels telefoon, e-mail of op andere wijze, over de opdracht(en) waarvoor je ons hebt ingehuurd of wenst in te huren, of om vragen te kunnen beantwoorden
• Om je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst
• Om je betaling af te kunnen handelen
• Om goederen en diensten bij je af te leveren

OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ GEGEVENS
Wij verwerken je gegevens op de volgende grondslagen:
• Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben
• Gerechtvaardigd belang
• Toestemming

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martine van der Voort Fotografie) tussen zit.

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGE​N
Martine van der Voort Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• De mailbox van Martine van der Voort Fotografie; dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
• Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Martine van der Voort Fotografie en in een zakelijk Dropbox account.

Voor alle gebruikte computerprogramma’s en -systemen alsmede de WIFI verbinding geldt dat jouw gegevens goed worden beschermd met een sterk wachtwoord, welke regelmatig wordt gewijzigd.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
• Verstuurde facturen worden zeven jaar bewaard, conform de fiscale bewaarplicht
• Personalia en adres- en contactgegevens worden tevens zeven jaar bewaard, conform de wettelijke verplichting.
• Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Martine van der Voort Fotografie actief is.
• Bewerkte beelden worden 5 jaar bewaard in mijn archief om je van dienst te kunnen zijn wanneer je beelden en/of afdrukken (nogmaals) wilt afnemen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Martine van der Voort Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt over hoe zij met jouw gegevens mogen omgaan; dit hebben we vastgelegd in overeenkomsten. Zo besteden wij bijvoorbeeld het maken van afdrukken (albums, wanddecoraties en foto’s) uit aan een fotovaklab, laten wij onze producten bezorgen door een bezorgdienst, en wordt onze administratie gedaan door een professionele boekhouder.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Martine van der Voort Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martine van der Voort Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@martinevandervoort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Martine van der Voort Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Martine van der Voort Fotografie heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Al onze computers en harddisks zijn gecodeerd en met sterke wachtwoorden beveiligd. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd
• Onze online-accounts zijn beveiligd middels wachtwoorden welke tevens regelmatig worden gewijzigd
• Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@martinevandervoort.nl

KLACHTEN
Martine van der Voort Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zoek je een professioneel fotograaf? neem nu contact op